Aquest màster facilita una formació i introducció en la investigació en alguna de las ciències aplicades a la arqueologia, aportant criteris interpretatius i metodològics. Aquest màster constitueix la via d’accés al estudis de doctorat i el Treball Final del Màster, de caràcter eminentment experimental, està en gran mesura pensat amb l’objectiu que constitueixi un primer camí cap al Doctorat. La Secció de Prehistòria i Arqueologia manté nombroses i estretes col·laboracions amb centres i institucions de recerca nacionals i internacionals, amb projectes d’investigació comuns. Aquesta situació facilita que l’alumnat entri en contacte amb investigadors i investigadores i centres de recerca internacionals. A nivell professional, el màster dotarà l’alumnat de la formació necessària per a poder afrontar un ampli ventall de sortides professionals, tant en l’àmbit públic com en el privat, amb millors perspectives laborals. Tenir un major coneixement de les possibilitats que ofereix l’aplicació d’estudis científico-analitics en arqueologia, i les diferents tècniques d’anàlisi que se’n deriven, permetrà planificar les intervencions arqueològiques des de la perspectiva transdisciplinar per a la conservació i l’anàlisi de les restes. El present màster pot interessar als professionals o gestors del patrimoni que busquen ampliar, complementar o actualitzar els seus coneixements en àrees innovadores i emergents de la disciplina.