Aquest màster s’adreça principalment a graduats i llicenciats en Arqueologia i d’altres ensenyaments dels camps de les Ciències Humanes i Socials, principalment la Història, però també la Geografia, la Història de l’Art, la Conservació i Restauració, les Humanitats, la Filologia i l’Antropologia, així com a graduats i llicenciats en d’altres disciplines interessats en el vessant arqueo-històric de la seva especialització, com la Biologia, la Geologia, la Física, la Química o la Medicina. De fet, qualsevol titulació universitària de grau permetrà accedir al màster sempre que vagi acompanyada d’una motivació, justificació i un currículum adequat. Si es prové de disciplines no Humanístiques, els tutors poden proposar a l’alumne realitzar un mínim de crèdits complementaris formatius durant el primer quadrimestre. L’interessat en cursar el màster ha de realitzar una preinscripció a partir del mes de gener, adjuntant còpia del títol, CV i una carta de motivació personal. La Comissió de màster avalua les sol·licituds i selecciona els estudiants que poden cursar el màster.