La secció de Prehistòria i Arqueologia compta amb un laboratori analític completament equipat per realitzar preparacions de mostres i diverses analítiques. Aquest laboratori inclou la possibilitat de tractaments sedimentològics, arqueobotànics, zooarqueològics i de materials ceràmics, lítics i metàl·lics.

Algunes pràctiques de les assignatures i analítiques per al TFM es realitzen en les instal·lacions dels Centres Científics i Tecnològics (CCiT) de la Universitat de Barcelona, on es disposa d’un nombrós instrumental analític i personal altament especialitzat.

En el marc del màster, s’inclou formació sobre seguretat, gestió i organització de laboratoris analítics especialitzats en arqueologia.