El Màster d’Estudis Avançats en Arqueologia ofereix una formació integral en el conjunt de ciències analítiques aplicades a l’Arqueologia i la Prehistòria. Té com a objectiu central proporcionar coneixements i eines per a poder analitzar i interpretar el registre arqueològic des d’una perspectiva multidisciplinària i formar l’alumnat en noves metodologies i tècniques procedents d’altres disciplines.

El màster proposa una aproximació innovadora, al fomentar l’aproximació a l’Arqueologia des d’una perspectiva diferent que inclou la formació en mètodes físics i químics per a l’estudi de materials, del paleoambient, dels recursos animals i vegetals, de la geoarqueologia, etc., així com també en els avenços digitals i les eines de SIG. Aquesta aproximació a les ciències analítiques aplicades a l’arqueologia constitueix un dels futurs professionals de la nostra disciplina.

L’objectiu del màster és doble: el desenvolupament d’un perfil professionalitzador en la gestió de l’arqueologia pública i privada i l’inici d’una carrera de recerca que condueixi l’alumne a la realització de la Tesi Doctoral en Arqueologia i un futur investigador.

Si cerques…

• Un complement de formació especialitzada, que t’obri a noves perspectives professionals
• una formació avançada en l’avantguarda dels estudis arqueològics actuals,
• una aproximació a l’Arqueologia des d’una perspectiva diferent, multidisciplinària i innovadora,
• una formació multidisciplinària i transversal dins de les ciències analítiques arqueològiques (Archaeological Sciences)

El màster d’Estudis Avançats en Arqueologia de la Universitat de Barcelona t'ofereix tot això.

El màster està vinculat a la Secció de Prehistòria i Arqueologia, que agrupa els principals especialistes i grups de recerca en Arqueologia de la Universitat de Barcelona.

A qui s’adreça i com s’accedeix al màster?

Aquest màster s’adreça principalment a graduats i llicenciats en Arqueologia i d’altres ensenyaments dels camps de les Ciències Humanes i Socials, principalment la Història, però també la Geografia, la Història de l’Art, la Conservació i Restauració, les Humanitats, la Filologia i l’Antropologia, així com a graduats i llicenciats en d’altres disciplines interessats en el vessant arqueo-històric de la seva especialització, com la Biologia, la Geologia, la Física, la Química o la Medicina. De fet, qualsevol titulació universitària de grau permetrà accedir al màster sempre que vagi acompanyada d’una motivació, justificació i un currículum adequat. Si es prové de disciplines no Humanístiques, els tutors poden proposar a l’alumne realitzar un mínim de crèdits complementaris formatius durant el primer quadrimestre. L’interessat en cursar el màster ha de realitzar una preinscripció a partir del mes de gener, adjuntant còpia del títol, CV i una carta de motivació personal. La Comissió de màster avalua les sol·licituds i selecciona els estudiants que poden cursar el màster.


Sortides professionals

Aquest màster facilita una formació i introducció en la investigació en alguna de las ciències aplicades a la arqueologia, aportant criteris interpretatius i metodològics. Aquest màster constitueix la via d’accés als estudis de doctorat i el Treball Final del Màster, de caràcter eminentment experimental, està en gran mesura pensat amb l’objectiu que constitueixi un primer camí cap al Doctorat. La Secció de Prehistòria i Arqueologia manté nombroses i estretes col·laboracions amb centres i institucions de recerca nacionals i internacionals, amb projectes d’investigació comuns. Aquesta situació facilita que l’alumnat entri en contacte amb investigadors i investigadores i centres de recerca internacionals. A nivell professional, el màster dotarà l’alumnat de la formació necessària per a poder afrontar un ampli ventall de sortides professionals, tant en l’àmbit públic com en el privat, amb millors perspectives laborals. Tenir un major coneixement de les possibilitats que ofereix l’aplicació d’estudis científico-analítics en arqueologia, i les diferents tècniques d’anàlisi que se’n deriven, permetrà planificar les intervencions arqueològiques des de la perspectiva transdisciplinària per a la conservació i l’anàlisi de les restes. El present màster pot interessar als professionals o gestors del patrimoni que busquen ampliar, complementar o actualitzar els seus coneixements en àrees innovadores i emergents de la disciplina.