El Pla Docent es composa d’un primer bloc de 30 crèdits consistent en un itinerari comú d’un conjunt d’assignatures teòrico-metodològiques que poden aplicar-se a qualsevol cronologia o temàtica de l’arqueologia i la prehistòria. Aquest bloc comú s’imparteix durant el primer quadrimestre.

Posteriorment, durant el segon quadrimestre, el màster permet resseguir tres itineraris:

- Bioarqueologia i Paleoambient
- Arqueologia dels materials i dels processos tecnològics
- Registre d’estructures i territori (Territori i SIG)

L’itinerari d’especialització es realitza cursant dues assignatures d’un dels blocs, més una tercera a triar entre els dos itineraris restants (15 crèdits).

Matèria 1: Temes teòrics i interpretatius

 

Assignatures

Crèdits

Tendències actuals en Arqueologia

5

Marc teòric i metodològic de l’Archaeological Science

2,5

Construcció de marcs cronològics

5

Disseny de la investigació avançada

2,5

Anàlisi quantitatius, gestió i interpretació de dades en Arqueologia

5

Etnoarqueologia i arqueologia experimental

5

Diagnosi i conservació arqueològica

5

Assignatures optatives d’especialització

Crèdits

Itinerari A.1. Bioarqueologia i Paleoambient

Tècniques i interpretació de dades bioarqueològiques

5

Geoarqueologia i micromorfologia de sòls en Arqueologia

5

Itinerari B.2. Arqueologia de materials i processos tecnològics  

Anàlisi d’indústries lítiques

5

Anàlisi de materials ceràmics, metal·lúrgics i altres materials arqueològics

5

Itinerari C.3. Registre d’estructures i territori (Territori i SIG)

Sistemes d’anàlisi de l’espai en Arqueologia i interpretació d’estructures constructives

5

Introducció al SIG

5

 

Finalment, 15 crèdits corresponen a un treball de recerca corresponent al Treball Final del Màster, que s’inicia al llarg del mes de Gener.

Al tractar-se d’un màster eminentment pràctic, es proposa que el Treball Final de Màster sigui el més experimental possible. Els diversos equips de recerca de la Secció de Prehistòria i Arqueologia proposen i financen temàtiques de recerca que poden comportar la realització d’analítiques per part de l’alumne, completant així la seva formació més pràctica. Aquestes propostes de TFM configuren un banc de treballs de recerca que poden ser triats per l’alumnat, després de consensuar-lo amb en tutor i el coordinador del TFM