Jordi Nadal Lorenzo

Jordi Nadal Lorenzo

Tècniques i Interpretació de Dades Bioarqueològiques

Jordi Nadal Lorenzo és professor titular de Prehistòria de la Secció de Prehistòria i Arqueologia. Ha centrat la seva recerca en l'estudi de les darreres societats caçadores-recol·lectores entre el Plistocè final i l'Holocè inicial a l'àrea mediterrània. També és especialista en Arqueozoologia i Tafonomia, disciplines en les que ha realitzat anàlisis de jaciments de molt diversos períodes.