(5 crèdits)

L’itinerari formatiu de Territori i SIG planteja una aproximació a l’estudi de l’espai arqueològic a micro i macro escales, incloent les anàlisis a escales territorials I regionals. L’assignatura realitza una introducció teòrica i pràctica a les eines SIG, la teledetecció i l’anàlisi digital de l’espai. S’introdueix l’alumnat en els models de dades d’un SIG, al llenguatge de programació, a la creació d’eines i a la seva aplicació en arqueologia.

> Pla Docent - Aplicaciones Arqueológicas SIG