(5 crèdits)

L’assignatura proposa una aplicació pràctica als principals programes SIG i a les tècniques de fotogrametria.

Aplicació avançada de les eines SIG aplicades a la recerca arqueològica, a partir de la construcció de bases de dades. Introducció a la fotogrametria i a reconstrucció 3D. S’introdueixen aspectes com l’estratigrafia digital, la creació de models tridimensionals o la topografia en format vectorial. Es realitza una formació en la gestió digital de la intervenció arqueològica.

> Pla Docent - Sistemas de Análisis del Espacio en Arqueología e Interpretación de Estructuras Constructivas