(5 crèdits)

Introducció al concepte d’escala temporal i als principals mètodes radiomètrics i paleomagnètics de datació de jaciments pleistocens i holocens. Us introdueix en els límits d’ús de cada un dels mètodes de datació i la seva fiabilitat i aplicabilitat en jaciments arqueològics. Es duu a terme una introducció i pràctica als principals softwares de construcció de models temporals. (OxCal, CalPal, Calib, etc...). Es treballa la construcció de seqüències temporals mitjançant la construcció de models estratigràfico-cronològics.

> Pla Docent - Construcció de Marcs Cronològics