EI Departament de Cultura ofereix 2 beques d'estada en pràctiques externes extracurriculars per als estudiants  de la Universitat de Barcelona que actualment estiguin cursant el Grau d’Arqueologia, el Màster d’Estudis Avançats en Arqueologia o el Màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia, en aquests dos casos procedents del Grau d’Arqueologia. Aquestes beques seran per realitzar pràctiques als Serveis Territorials de Cultura i al Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.

Les pràctiques es realitzaran entre el 15 de setembre i el 31 de desembre i oscil·laran entre les 140 i les 200 hores. L’estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques de conformitat amb el projecte formatiu que es detalla al conveni, en el qual s’inclouen els objectius educatius i les activitats que cal desenvolupar.

Aquest conveni es desenvoluparà mitjançant la signatura d'un projecte formatiu individual amb cada estudiant, segons el model facilitat per la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona en el qual s'ha de fer constar que l'alumne coneix les condicions d'aquest conveni i que accepta complir les obligacions que per ell es deriven. Per garantir-ne la validesa, tots aquest convenis específics han de ser signats per la cap del Servei d’Arqueologia i Paleontologia i pel Degà de la Facultat com a persona delegada del Rector en matèria de pràctiques.

La Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona farà una proposta de candidats entre els estudiants del Grau d’Arqueologia, del Màster d’Estudis Avançats en Arqueologia o del Màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia que tinguin assolits el 50% dels crèdits. El Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per la seva part, farà la selecció definitiva en funció de l'adequació de cadascun dels candidats a les pràctiques.

Únicament podran realitzar les pràctiques professionals aquells estudiants que estiguin coberts per l’assegurança escolar obligatòria o n’hagin subscrit una de voluntària, que cobrirà les possibles contingències dels estudiants acollits a aquest conveni de col·laboració.