(5 crèdits)

Aborda diferents aspectes sobre el registre i l'ús de bases de dades arqueològiques per a realitzar el seu tractament quantitatiu i estadístic.

S’introdueix l’alumnat en diverses tècniques d’anàlisi multivariant, els tipus de variables i les diferents geometries, incidint especialment en les dades composicionals. L’assignatura té un marcat vessant pràctic, i es duen a terme exercicis pràctics de diversos softwares.

> Pla Docent - Anàlisis Quantitatius, Gestió i Interpretació de Dades en Arqueologia